Morro Kft. Hivatalos STIHL szakkereskedés

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) MINTA Weboldal útján történő internetes kereskedelemhez - új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök távollévők között kötött adásvételi szerződéséhez -

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) a Morro Kft 4400 Nyíregyháza Géza u.9. (továbbiakban: (Szolgáltató), és a Szolgáltató által a morro.stihl-shop .hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal“) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: “Vásárló“) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek“). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Szolgáltató a Weblap felületén a szerződéskötést megelőzően egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül felhívja a Vásárló figyelmét az ÁSZF-ben meghatározott információk szerződéskötést megelőző megismerésére, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez az ÁSZF tartalmának ismeretében az ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges. Az ÁSZF-nek tartalmaznia kell a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben előírt kötelező tájékoztatási elemeket, melyeket a Szolgáltató köteles a Vásárló számára világosan és közérthető módon megfogalmazni az ÁSZF-ben. A fentiek érdekében a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Vásárló a Szolgáltató Weboldalán a szerződési nyilatkozatának megtétele előtt az ÁSZF-et közvetlenül elérje, annak tartalmát változatlan formában és tartalommal tartósan tárolhassa és megjeleníthesse, azaz lehetősége legyen az ÁSZF kinyomtatására, vagy elmentésére saját kommunikációs eszközén.

A Szolgáltató adatai:

 • Név: Morro Kft
 • Székhely:4400 Nyíregyháza Géza u.9.
 • Postacím: 4400 Nyíregyháza Géza u.9.
 • Panaszkezelési cím, elérhetőség: (amennyiben ez eltérő a felsorolt adatoktól)
 • E-mail: morro@freemail.hu
 • Telefonszám: 42/507-380 70/458-3142
 • Fax:
 • Cégjegyzékszám: 15-09-066470
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 4400 Nyíregyháza Toldi u.1.
 • Adószám:12514854-2-15
 • Bankszámlaszám: 10404405-50526769-65761003

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Szolgáltató Weboldalán történő vásárlás elektronikus úton a Vásárló által leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A megrendelés leadását követően a Vásárló a megrendelést, a Szolgáltató általi teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve visszavonhatja. Erre elektronikus levélben van lehetőség a fent megjelölt e-mail címre történő levélküldés útján.

2.3. A Felek között az adott termék megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető lesz.

2.4. A szerződés nyelve magyar.

2.5. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárlásra felkínált termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tulajdonságait az átvételkor a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Amennyiben a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban a Vásárlónak kérdése merülne fel, a Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségein nyitvatartási időben a Vásárló szíves rendelkezésére áll.

3.2. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely összeg - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. Amennyiben a terméket a Vásárló személyesen, a Szolgáltató üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja a termék a Szolgáltató általi személyes bemutatását, valamint üzembe helyezését. A termékvételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A vételár változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) maradéktalanul kitölti. (Ha az Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.)

3.6. Vállalkozó köteles a Weblap felületén technikai eszközökkel biztosítani, hogy a megrendelés elküldése előtt a Vásárló az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását el tudja végezni.

3.7. A Vállalkozót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolni a Vásárló részére, mely visszaigazolás tartalmazza az Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, az egyes termékekhez rendelt vételárat és a fizetendő végösszeget. A Vállalkozó által megküldött visszaigazoló email a Vásárló ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés - a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés tartalma szerint - létrejön a Felek között.

4.2. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül. Ezen jogszabályok a www.njt.hu oldalról ismerhetők meg teljes terjedelmükben.

5. ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Vállalkozó - amennyiben szállítási szolgáltatást nem vállal a terméketa visszaigazolásban megjelölt saját székhelyén, vagy üzelthelyiségében adja át a Vásárlónak. A Vállalkozó e-mail útján tájékoztatja a Vásárlót, hogy a terméket milyen időponttól veheti át nyitvatartási időben.

5.2. A termékátvétele során a Vállalkozó részletesen bemutatja a terméketaz Vásárlónak, szóban ismerteti a termék tulajdonságait, használatának módját, valamint a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának feltételeit, mely ismertetést követően Vásárló írásban nyilatkozik arról, hogy a termék átvételekor szakszerű oktatásban részesült, a megvásárolt termékre vonatkozó használati utasítást átvette, és az abban foglalt – illetve az oktatás során elmondott - biztonságtechnikai előírásokat teljeskörűen megismerte, illetve a terméket üzembehelyezett, rendeltetésszerű használatra képes állapotban vette át. A szóbeli kioktatástól függetlenül a Vásárló a termék átvételét követően is jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól az 1. pontban megadott bármely elérhetőségén keresztül.

5.3. Személyes átvétel – melyen érteni kell a Vásárló képviselője útján történő átvételt is – esetén a vételárat az Vásárló legkésőbb a termékátvétele során köteles megfizetni. Vásárló jogosult előteljesítésre a Vállalkozó 4.1. pontjában körülírt visszaigazolását követően bármikor.

5.4. A Vásárló köteles az értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt terméket (átvételi határidő). Az átvételkor a Vásárlónak magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának illetve esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány). Amennyiben a Vásárló az átvételi határidőn belül nem veszi át az általa megrendelt terméket, úgy a Vállalkozónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia, amelyről tájékoztatja Vásárlót. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Vállalkozó fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a termék vételáraa fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a Vásárló részére.

5.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó lehetővé teszi az adott termék esetében a szállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli. A fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik Vállalkozóhoz, ezen megrendelések a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozó visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Vállalkozó a szállítás díja változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.6. A Vállalkozó hozzávetőlegesen tudja közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni.

5.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Vállalkozó az Vásárlónek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.8. Az Vásárló a következő módokon jogosult fizetni:

 • a megrendelés során megadott átvételi helyen készpénzben
 • PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, amennyiben ez a szolgáltatás az online üzletben elérhető

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlókra vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:- a terméknek, - több termék eltérő időpontban történő szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, - több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó jogosulta szerződés megkötésének a napja, valamint a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót a Vállalkozói visszaigazolást megelőzően megilleti az ajánlat visszavonásának joga, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozó részére, vagy elállási jogát személyesena Vállalkozó székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben szóban is gyakorolhatja, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

6.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Vállalkozónak.

6.1.3. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül a Vállalkozó részére visszajuttatni, kivéve ha a Vállalkozás vállalta, hogy a termékeket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző terméket olyan formában, amely a termék épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja illetve csökkenti.

6.1.4. A termék Vállalkozó címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Vállalkozó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Vállalkozó által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Vállalkozó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

6.1.5. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a jelen pontban körülírt összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha a Vállalkozó vállalta, hogy elállás esetén a terméket maga fuvarozza vissza.

6.1.7. A Vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

6.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Vállalkozót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól kizárólag akkor mentesül – kivéve a vásárlástól/üzembehelyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését - ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően következett be.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembehelyezést a Vállalkozó végzi, akkor a Vállalkozó általi üzembehelyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát –a Fogyasztó általi - szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

7.1.5. Ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó– választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe.

7.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

7.1.10. A Fogyasztótazonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7.1.11. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.12. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a 11.2. pontban feltüntetettek alapján.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. AVásárló a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztóérvényesíteni már nem tudja. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

8.1.2. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vállalkozó nem vállalta, vagy ezeket megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tudja ellátni, illetve ezekhez fűződő érdeke a Vásárlónak megszűnt, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére az Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

8.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni a Vállalkotónak. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.1.6. A Vásárló közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. Abban az esetben, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az a temék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyenkor a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésének - a hiba közlésén túl - nincs egyéb feltétele, mint a termék megvásárlását igazoló számla bemutatása. Ebben az esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően, a Vásárlónak felróható okból keletkezett, ilyenkor jogosult a Vásárló szavatossági igényét elutasítani. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén viszont a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében gyártónak a termék előállítója vagy forgalmazója minősül.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a gyártótól.. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.6. A gyártó, forgalmazó (Vállalkozó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek felhelyezésre, azonban ennek ellenére azok pontossága, teljessége nem garantálható, melyre tekintettel aVállalkozó azok tartalmáért – melyeket nem jogszabály ír elő – nem vállal felelősséget. 9.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Vállalkozó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Vállalkozók oldalaira vezet. Ezen Vállalkozók adatvédelmi gyakorlatáért és bármely más tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

9.5. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység aVásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

10.1. A Weboldalon található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultja/feljogosított használója a. Vállalkozó. .

10.2. A Vállalkozó felhatalmazza Vásárlót, hogy a Weboldalon található tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra felhasználja. A Weboldal bármely szerzői jog alá tartozó tartalmának kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a azonban a Vállalkozó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. 10.3. A Weboldalon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vállalkozó 1. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt (üzletben) a Vállalkozó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozó a Vásárlóval köteles közölni. A Vállalkozó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozó köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Vállalkozó mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Vállalkozó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Vásárló személyes vásárlás során a Vállalkozónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Vállalkozó a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

12.3. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Név: Morro Kft

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza u.9.

Cégjegyzékszám: 15-09-066470

Adószám: 12514854-2-15

Számlaszám: 10404405-50526769-65761003

Ügyvezető igazgató: Szikszai Lajos

Telefonszám: 42/507-380 70/458-3142

Email: morro@freemail.hu

Tárhelyszolgáltató: (PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln – Deutschland; info@plusserver.com; http://www.plusserver.com)

Online vitarendezési fórum:: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Köszönjük termékeink és weboldalunk iránti érdeklődését! A privátszféra védelme fontos számunkra. Az alábbiakban tájékozódhat az Ön adatainak kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes információkról.

Adatkezelő
Név: Morro Kft
Székhely: Nyíregyháza
Cégjegyzékszám: 15-09-066470
Adószám: 12514854-2-15
Bankszámlaszám: 10404405-50526769-65761003
Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 4400 Nyíregyháza Toldi u.1.
e-mail: morro@freemail.hu
Telefon: 70/458-3142
Vezető tisztségviselő: Szikszai Lajos

Ha az adatvédelemmel, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, kérjük vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel:

Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Név: Szikszai Lajos
Cím: 4400 Nyíregyháza Géza u.9.
E-mail: morro@freemail.hu
Telefon: 42/507-380, 70/458-3142

Az Ön személyes adatai gyűjtése, kezelése és felhasználása

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának célja

Bármilyen személyes adat, mely a weboldalunk látogatása, böngészése vagy a foglalási/vásárlási folyamat (továbbiakban vásárlás) során ismertté válik számunkra, az érvényben lévő, személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok szerint kerül kezelésre; azokat minden esetben bizalmasan kezeljük és kizárólag abból a célból kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra, illetve felhasználásra, hogy
* (A) a termékvásárlást/foglalást lehetővé tegyük,
* (B) biztosíthassuk honlapunk funkcionális működését,
* (C) megőrizzük a vásárlóink részére történő tanácsadással, az ő támogatásukkal, illetve a vevők igénye alapján testreszabott termékfejlesztéssel kapcsolatos jogos üzleti érdekeinket.

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának jogalapja

 • Az (A) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (b) bekezdése szerinti, szerződés teljesítése érdekében, a webáruházban leadott megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából.
 • A (B) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. Weboldalunk magas színvonalú technikai működéséhez, az Önt kiszolgáló vizuális élmény nyújtásához fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a honlap műszaki biztonság garantálása.
 • A (C) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. A vásárlók tájékozódását és biztonságos eszközhasználatát támogató infromációs anyagok elkészítése, valamint az érdeklődési körükbe tartozó termékek fejlesztése társaságunk kiemelt stratégiai célja.

Személyes adatait csakis a fenti célok és jogalapok alapján és csak olyan mértékben gyűjtjük és kezeljük, ami feltétlenül szükséges a cél megvalósításához.

A kezelt személyes adatok köre

 • Az (A) pont esetében: név, cím, e-mail cím, telefonszám,
 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő modulok (pluginok, trackerek, addonok) által gyűjtött adatok.

Megőrzési idő, adatok törlése és az adatok zárolása

 • Az (A) pont esetében: a megrendelési/vásárlási folyamat befejezésekor az adatait zároljuk a további felhasználás elől és az irányadó számviteli és kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályokban rögzített kötelező megőrzési időszakok után azonnal töröljük, kivéve, ha Ön az "Emlékezz rám" opció bejelölésével, kezdeményezte visszatérő vásárlóként való regisztrációját és ily módon hozzájárult adatainak visszavonásig történő kezeléséhez. Hozzájárulását a morro@freemail.hu e-mail címre küldött indoklás nélküli egyoldalú nyilatkozatával tudja visszavonni.

 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő moduloknál (pluginok, trackerek, addonok) leírtaknak megfelelő idő után törlődnek, illetve az ott leírtak szerint Ön törölheti azokat. Zárolásra ezekben az esetekben értelemszerűen nincs technikai mód.

Naplófájlok

Amikor böngészi honlapunkat, a felhasználási adatokat az Ön internetes böngészője továbbítja, melyek egy kiszolgáló (szerver) naplófájljaiban kerülnek eltárolásra. Az így tárolt rekordok a következő adatokat tartalmazzák: dátum és időpont, a webhely neve, IP-cím, a forrás URL, ahonnan elérte oldalunkat, a használt böngésző típusa és verziója, az Ön által használt operációs rendszer. Ezeket az adatokat kizárólag a műszaki kommunikáció és a műszaki működés biztosítása érdekében használják fel; ha honlapunk használata véget ért, törlésre kerülnek, feltéve, hogy nincsenek esetleges törvényes megőrzési kötelezettségek. A jogalapok: az adatbiztonságra vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése, a weboldalunk technikai működéséhez fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a biztonság garantálása.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

 • Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

 • A cookie-k kezelése
  Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

  Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

 • A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k
  Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

 • Harmadik fél által használt (külső) cookie-k
  Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Google Analytics weboldal statisztika

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely webelemző szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google Analytics hasonlóképpen az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, „sütiket” használ, amelyek lehetővé teszik az Ön által használt weboldal elemzését. Főszabályként azokat a sütiket, amelyek a jelen weboldal Ön által történő igénybe vételéről szóló információkat létrehozzák, egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják.

A STIHL weboldala a Google Analytics-et használja az „IP anonimizálása” kiegészítő összetevővel együtt. Ez azt jelenti, hogy az Ön Google Analytics által begyűjtött IP-címét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más aláíró államain belül a Google az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben továbbítják egy az USA-ban lévő Google szerverre, ahol azt a megérkezést követően lerövidítik.

A STIHL nevében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, illetve hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként elküldött IP-címet egyéb Google adatokkal nem kombinálják.

Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. Ön meg tudja akadályozni azt, hogy a süti által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos (az IP-címét is magában foglaló) adatokat a Google összegyűjtse, illetve, hogy ezeket az adatokat feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes információkat az alábbi oldalakon találhat: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az IP-címek anonimizált gyűjtésénekk engedélyezéséhez a Google Analytics kibővítésre került és tartalmazza a "gat._anonymizeIp ();" kódot, így az IP-címek csak csonkolt formában kerülnek tovább feldolgozásra és az adatok nem kapcsolhatók konkrét személyekhez. A Google Analytics webanalízis szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokat weboldalunk optimalizálására és fejlesztésére használjuk fel. Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Inc. remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkció használata

Oldalainkon használjuk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkcióját. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a weboldal látogatói számára célzott módon lehessen hirdetéseket elhelyezni úgy, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetések jelennek meg a weboldal látogatói számára, amikor ők a Google Display Network-on belül más weboldalakat látogatnak meg. A Google ún. sütiket használ a weboldal igénybe vételének elemzésére, ezen alapul az érdeklődésen alapuló hirdetések létrehozása. Ennek érdekében a Google egy számsorozatot tartalmazó kis fájlt tárol a weboldal látogatóinak böngészőiben. A weboldalon tett látogatásokat és a weboldal használatáról szóló anonimizált adatokat e számon keresztül gyűjtik. A weboldal látogatóinak személyes adatait általában nem tárolják. Ha a Google Display Network-ön belül egy másik weboldalt látogat meg, akkor olyan hirdetések jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel figyelembe veszik a korábban kiválasztott termék- és információs területeket. A Google Remarketinggel és a Google Titoktartási Szabályzatával kapcsolatos további információkat itt találhatja meg: https://policies.google.com/technologies/ads

Amennyiben meg kívánja akadályozni a cookie-k által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címét is) kapcsolatos adatok gyűjtését, és ha szeretné kizárni a Google által feldolgozott adatokat, akkor az alábbi hivatkozásra kattintva letölthet és telepíthet egy bővítményt a böngészőjéhez: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu A cookie-k Google általi használatának végleges letiltásához kattintson a következő linkre, majd töltse le és telepítse a mellékelt bővítményt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatív megoldásként letilthatja a harmadik féltől származó cookie-k használatát a Networ Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ címen található deaktiválási webhelyén, a rendelkezésre álló opt-out további részleteinek végrehajtásával. A Google remarketingről és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt a következő címen talál: http://www.google.com/privacy/ads/ Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Adwords Conversion Tracking használata

Google AdWords ügyfélként használjuk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") konverziós nyomon követési elemzési szolgáltatását . A Google AdWords cookie-t helyez el az Ön számítógépén ("konverziós cookie"), ha egy Google-hirdetésen keresztül érte el a honlapunkat. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével elvesztik érvényességüket, és nem használják őket személyes azonosításra. Ha bizonyos oldalainkat meglátogatja és a cookie érvényessége még nem járt le, akkor mi és a Google megtudhatjuk, hogy valaki rákattintott a hirdetésre és átkerült a webhelyünkre. Minden hirdető egy egyedi cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet nyomon követni a hirdetők weboldalain keresztül. A konverziós cookie használatával összegyűjtött információk konverziókövetési statisztikák létrehozása céljából kerülnek felhasználásra olyan AdWords hirdetők számára, akik a konverziókövetést választották. A hirdetők látni fogják a hirdetésükre kattintó és ezáltal a konverziókövetési oldalra átirányításra került a felhasználók teljes számát,. Nem kapnak azonban olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználókat. Ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, akkor megtagadhatja ezt a fajta felhasználást úgy, hogy a böngésző szoftverének megfelelő beállításával (deaktiválási opció) megakadályozza a cookie-k telepítését. Így Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ a Google-tól: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.com/policies/privacy/

Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Microsoft Bing

A STIHL a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”) konverzió-követését használja. A Microsoft Bing Ads egy sütit helyez el az Ön számítógépén., feltéve, hogy weboldalunkhoz egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül fért hozzá. Ily módon a Microsoft Bing és mi is láthatjuk azt, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították weboldalunkra és elért egy előre meghatározott céloldalt. Mi azonban csak azoknak a felhasználóknak az összesített számáról értesülünk, akik rákattintottak egy Bing hirdetésre, és akiket azután átirányítottak a céloldalra. Általánosságban személyes adatokat nem szolgáltatnak. A Microsoft Bing böngészőben alkalmazott adatvédelemmel és sütikkel kapcsolatos további információkat a Microsoft weboldalon találhat itt: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google DoubleClick szolgáltatása

A DoubleClick by Google egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás. A DoubleClick by Google sütiket használ arra, hogy Önnek releváns hirdetéseket biztosítson. Böngészőjéhez egy álnév azonosító számot (ID-t) társítanak, hogy ellenőrizni lehessen: mely hirdetéseket jelenítettek meg böngészőjén és mely hirdetéseket választottak ki. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat. A DoubleClick sütik használata egyszerűen azt teszi lehetővé a Google és partner weboldalai számára, hogy a mi weboldalunkon vagy az internet más weboldalain tett korábbi látogatások alapján hirdetéseket helyezzenek el. A sütik által létrehozott információkat értékelési célokra egy az USA-ban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google csak törvényi rendelkezések alapján, vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében adja át az adatokat harmadik feleknek. A Google semmilyen körülmények között nem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött más adatokkal. Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. A DoubleClick-nél adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt találhat: https://policies.google.com/?hl=hu. Ön továbbá meg tudja akadályozni azt, hogy a sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat a Google összegyűjtse, illetve feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu, majd pedig ott a hirdetési beállítások között a DoubleClick inaktiválását kell beállítani. Az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Személyes adatok továbbítása a megrendelések feldolgozása során

 • Árukiszállítás esetén az ahhoz szükséges adatokat az illetékes szállítási vállalat számára továbbítjuk. Kizárólag olyan partnerekkel szállíttatunk, akik adatkezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelel.
 • Amennyiben PayPal útján történik a fizetés, az annak kezeléséhez szükséges fizetési adatokat a fizetésekkel foglalkozó partnervállalat és/vagy hitelintézet számára továbbítjuk. A fizetési tranzakciókat a PayPal, mint szolgáltató (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. em., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) bonyolítja le. A PayPal adatvédelmi előírásairól és a PayPal (Europe) adatvédelmi politikájáról S.à r.l. & Cie, S.C.A. bővebben a PayPal weboldalán, a www.paypal.com címen olvashat. A vonatkozó fizetési művelet végrehajtásához a következő adatokat kerülnek továbbításra a PayPal számára: a megvásárolt termékek és a teljes vételár.

  Az adatok továbbításának jogalapja a szerződés teljesítése.

Adatbiztonság

A rendelési folyamat részeként az Ön személyes adatai titkosításra kerülnek és az interneten keresztül továbbítódnak. Az ismert műszaki és szervezési intézkedéseinkkel megteszünk mindent, hogy megvédjük weboldalunkat és egyéb rendszereinket az adatok jogosulatlan személy általi megszerzése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása és terjesztése ellen, de még így sem tudjuk teljes körűen garantálni a teljes védelmet. A regisztráció során létrehozott ügyfélfiókhoz való hozzáférés csak a személyes jelszó megadásával lehetséges. Kérjük, hogy a hozzáférési adatait mindig kezelje bizalmasan és zárja be a böngészőablakot amikor befejezte a munkamenetet, különösen akkor, ha másokkal is megosztja a számítógépet.

Ön, mint az adatkezeléssel érintett, az alábbi jogosultságokat gyakorolhatja

 • Hozzáférési jog
  Ön jogosult arra, hogy információt kérjen az Önről tárolt személyes adatairól, a tárolás időtartamáról, az adatok feldolgozásáról és az adatok címzettjeiről. Jogosult továbbá arra, hogy az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére papír alapon vagy egyéb adathordozón megkapja (utóbbit értelemszerűen az (A) pont esetében).

 • Helyesbítés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését (az (A) pont esetében).

 • A törlés és elfeledtetés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait. A törlés, elfeledtetés joga jogszabályi kötelezettség gyakorlása esetén nem gyakorolható.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatóság joga
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • A személyes adatok direkt marketing célokra történő felhasználása elleni tiltakozás joga
  Az (A) pont esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy kifogásolja általunk kezelt személyes adatainak feldolgozását marketing célokra.

 • Az adatfeldolgozás elleni kifogás joga, amennyiben a jogalap "jogos érdek"
  Az (A) pont esetében Ön jogosult bármikor kifogásolni adatainak általunk történő feldolgozását, ha az adatgyűjtés jogalapja "jogos érdek". Ilyen esetben kérésre megszüntetjük az általunk kezelt adatok feldolgozását, kivéve, ha - a törvényi kereteken belül - a további feldolgozás kényszerítő jogszerű indokoltsága bizonyított.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Az (A) pont esetében az Ön által az adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához részünkre megadott hozzájárulását a későbbiekben bármikor visszavonhatja, ami azonban nem befolyásolja az adatfeldolgozás legitimitását a visszavonás időpontjáig.

 • Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszával megkeresse a felügyelő hatóságot
  Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz, ha úgy ítéli meg, hogy az Ön adatainak feldolgozása jogszabály ellenes.

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu

Joga van továbbá ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. Adatvédelmi ügyekben az Ön lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes Törvényszék jár el.

Az adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 23.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

A cookie-k kezelése

Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows-vista/block-or-allow-cookies
-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu-HU
-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu-HU/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=hu-HU

A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k

Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

Cookie Cookie név Cookie használat
CookieNoticeDisplayed Cookie jelzés Ezt a cookie-t arra használjuk, hogy a cookie-val kapcsolatos szabályok elfogadása vagy átolvasása után a cookie jelzése ne jelenjen meg többet.
Cart Kosár A kosár aktuális tartalmát a vásárlóhoz rendeli.
CartTotalCookie Termékszám cookie Az Ön kosarában lévő termékek számát jelzi.
__RequestVerificationToken Biztonsági cookie Az aktuális ajánlatkérést érvényesíti, és nem engedi, hogy más felhasználó is hozzáférjen ehhez a cookie-hoz.
lco Vásárlás menete cookie Ez azonosítja a felhasználó utolsó vásárlását.

Harmadik fél által használt (külső) cookie-k

Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Partner név Cookie használat
Google A Google Analytics a felhasználói viselkedés és egyéb elemzési célokra használ cookie-kat. Bővebb információ ezzel kapcsolatban az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/